Primetime Communication Group > Verkoopsvoorwaarden Primetime Communication
PT

Verkoopsvoorwaarden Primetime Communication nv

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend tot uitdrukkelijke aanvaarding. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Elke bestelling, zelfs vooraleer deze Primetime Communication nv heeft bereikt, verbindt de klant op onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis met zich mee ons de inlassing, eindafwerking of reproductie te laten verzorgen. Het stop- zetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden onafgezien welke andere schadevergoeding dan ook.
 4. Alle concepten en realisaties blijven steeds exclusief eigendom van Primetime Communication nv; van reproductierecht wordt enkel afstand gedaan voor de exact en vooraf bepaalde aanwending, tenzij anders vermeld in afzonderlijk contract.
 5. De klant krijgt vooraf elk ontwerp of document ter goed- keuring. Het weglaten van deze stap of handelen onder tijdsdruk gebeurt op volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De door de media vooropstelde reservatie- en annulatiedata dienen door de opdrachtgever te worden nageleefd. Extra kosten verbonden aan het werken onder tijdsdruk zullen evenals auteurscorrecties integraal worden aangerekend aan het dan geldend uurtarief.
 6. Het niet-nakomen van de leveringstermijn of inlassingsdatum kan geen aanleiding geven tot weigering van de opdracht of vordering van schadevergoeding indien de niet nakoming niet te wijten is aan Primetime Communication nv.
 7. Prijsopgaven gelden voor 30 kalenderdagen doch kunnen onder bepaalde omstandigheden en bij schriftelijke melding steeds gewijzigd worden.
 8. De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van verkoop franco. Vracht-, verpakkingskosten en bewaring van aangemaakt materiaal zijn ten laste van de klant.
 9. Primetime Communication nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, conceptiefouten, vergissingen of tekortkomingen, alsook niet voor de daaruitvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. De opdrachtgever is persoonlijk verantwoordelijk t.o.v. derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn communicatie. Hij vrijwaart Primetime Communication nv voor alle bedragen waartoe zij zou kunnen veroordeeld worden, inclusief de gerechtskosten.
 10. Voor bepaalde diensten werkt Primetime Communication nv samen met gespecialiseerde partners. De garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar en steeds van toepassing. Primetime Communication nv kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of voor het beëindigen van de dienstverlening door deze derde partijen.
 11. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur en dit binnen 30 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.
 12. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 13. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zal zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag.
 14. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding verhoogd worden met 10 % met een minimum van 150 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art. 1146 B.W. en volgende. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijl- intresten en de invorderbare procedurekosten.
 15. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 16. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 17. Elk geschil zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven.
 18. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 19. Er kunnen door Primetime Communication nv persoonsgegevens verwerkt worden. De klant erkent dat dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de diensten. Deze persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld met alle partijen die redelijkerwijze betrokken kunnen zijn bij de vervulling van bovenstaande doeleinden.Deze kunnen overgedragen worden naar landen buiten de EU. De klant begrijpt dat dit kan impliceren dat de persoonsgegevens minder bescherming kunnen genieten dan wat het geval is onder de Verordening (EU) 2016/679. In de mate dat dergelijke toestemming vereist zou zijn, verklaart de klant zich evenwel akkoord met dergelijke doorgifte voor bovenvermelde doeleinden.De persoonsgegevens zullen worden bewaard tot de verjaringstermijn van enige vordering voortvloeiend uit of gebaseerd op de uitvoering van de diensten door Primetime Communication nv, is verstreken.De klant wordt hierbij geïnformeerd over het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te bekijken en te wijzigen, om bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, de toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan; om de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde Primetime Communication nv, Vaartdijk 3 bus 402 te 3018 Leuven, te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.Indien Primetime Communication nv een functionaris voor gegevensbescherming aanduidt, zal de klant op de hoogte worden gesteld van diens contactgegevens.Indien Primetime Communication nv zou optreden als verwerker voor de klant, zal er tussen partijen een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten.
 20. In elk geval is de aansprakelijkheid van Primetime Communication nv beperkt tot de diensten die tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Tenzij indien anders zou zijn bepaald, kan Primetime Communication nv dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of beveiliging van de communicaties of gegevensbanken van de klant. De klant zal Primetime Communication nv schadeloos stellen voor alle schade, vorderingen en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortkomen uit enige communicatie en/of gegevensbank van de klant, met inbegrip van doch niet beperkt tot de website, applicaties of sociale media die toebehoren aan, verband houden met of beheerd worden door de klant.

Primetime Communication nv

Vaartdijk 3/402
3018 Leuven (Wijgmaal)

+32 16 49 82 60
info@primetime.be
www.primetime.be

BE 0428 835 218
RPR Leuven

KBC
BE17 7344 2716 0121
BIC KREDBEB