Primetime Communication Group > Verkoopsvoorwaarden Stand By
PT

Verkoopsvoorwaarden Stand By (DIMA nv)

 1. Indien de klant binnen de 8 dagen na factuurdatum niet protesteert, wordt hij geacht de factuur, het factuurbedrag en de algemene en bijzondere voorwaarden, vermeld op de keerzijde van de factuur, aanvaard te hebben.
 2. Het factuurbedrag is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten van 1,5% per maand én een schadebeding gelijk aan 15% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van € 62,84, verschuldigd.
 4. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.
 5. De leveringstermijn van verkochte goederen wordt afzonderlijk overeengekomen. Overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 6. Wanneer de verkochte goederen geleverd zijn, wordt de koper geacht de eventuele zichtbare gebreken aanvaard te hebben.
 7. De rechtsvordering op grond van verborgen gebreken, hetzij technische, hetzij funktionele, moet door de koper ingesteld worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van levering.
 8. De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de koper nadat deze laatste de volledige prijs betaald heeft.
 9. Er kunnen door Stand By (Dima nv) persoonsgegevens verwerkt worden. De klant erkent dat dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de diensten. Deze persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld met alle partijen die redelijkerwijze betrokken kunnen zijn bij de vervulling van bovenstaande doeleinden.Deze kunnen overgedragen worden naar landen buiten de EU. De klant begrijpt dat dit kan impliceren dat de persoonsgegevens minder bescherming kunnen genieten dan wat het geval is onder de Verordening (EU) 2016/679. In de mate dat dergelijke toestemming vereist zou zijn, verklaart de klant zich evenwel akkoord met dergelijke doorgifte voor bovenvermelde doeleinden. De persoonsgegevens zullen worden bewaard tot de verjaringstermijn van enige vordering voortvloeiend uit of gebaseerd op de uitvoering van de diensten door Stand By (Dima nv), is verstreken.

  De klant wordt hierbij geïnformeerd over het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te bekijken en te wijzigen, om bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, de toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan; om de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde Stand By (Dima nv), Ambachtelaan 33 te 3001 Leuven, te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  Indien Stand By (Dima nv) een functionaris voor gegevensbescherming aanduidt, zal de klant op de hoogte worden gesteld van diens contactgegevens.

  Indien Stand By (Dima nv) zou optreden als verwerker voor de klant, zal er tussen partijen een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten.

 10. In elk geval is de aansprakelijkheid van Stand By (Dima nv) beperkt tot de diensten die tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Tenzij indien anders zou zijn bepaald, kan Stand By (Dima nv) dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of beveiliging van de communicaties of gegevensbanken van de klant. De klant zal Stand By (Dima nv) schadeloos stellen voor alle schade, vorderingen en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortkomen uit enige communicatie en/of gegevensbank van de klant, met inbegrip van doch niet beperkt tot de website, applicaties of sociale media die toebehoren aan, verband houden met of beheerd worden door de klant.

Stand By (DIMA nv)

Ambachtenlaan 33
3001 Leuven (Heverlee)

+32 16 40 02 92
stand-by@stand-by.com
www.stand-by.com

BE 0418 001 308
RPR Leuven

ING
BE35 3300 3841 0337
BIC BBRUBEBB

KBC
BE78 4314 7633 0186
BIC KREDBEBB

BNP PARIBAS
BE57 0017 1088 9535
BIC GEBABEBB