Primetime Communication Group > Verkoopsvoorwaarden Themamedia nv
PT

Verkoopsvoorwaarden Themamedia nv

1 ALGEMEEN

1.1 De verkoop van producten van de firma Themamedia nv. wordt door de hieronder bepaalde verkoopsvoorwaarden beheerst.

1.2 Onder het woord “adverteerder” wordt verstaan elke persoon die een reclameorder doorgeeft ongeacht zijn hoedanigheid: reclameadviesbureau, regie of andere tussenpersoon.

1.3 De toepasselijke algemene voorwaarden & tarieven zijn diegene die van kracht zijn op het moment van ondertekening van het contract.

1.4 Het geven van een reclameorder impliceert de kennisneming en het aanvaarden van de hiernabepaalde verkoopvoorwaarden en van de geldende tarieven in hoofde van de adverteerder. Deze algemene voorwaarden hebben de overhand op alle vermeldingen, namelijk diegene die begrepen zijn in advertentiedocumenten of in de algemene aankoopvoorwaarden van de adverteerder.

1.5 Het geven van een reclameorder door de adverteerder impliceert het ontstaan van het contract. De uitgever heeft op elk ogenblik het recht om een bestelling te weigeren, zelfs indien het hem door één van zijn handelsafgevaardigden werd overgemaakt. Eventuele schade die aan de ondernemer is toegebracht door deze beslissing moet eveneens voor vergoeding vatbaar zijn.

1.6 Het feit dat de uitgever zich niet (zelfs herhaaldelijk) op één van de in deze algemene voorwaarden voorziene rechten beroept, impliceert geen afstand van het betrokken recht.

1.7 De afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgesteld.

2. VERANTWOORDELIJKHEID

2.1 De uitgever behoudt zich het recht een nummer te laten verschijnen teneinde duidelijk aan te geven dat het om een commerciële advertentie gaat.

2.2 De advertenties verschijnen op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de adverteerder. Hij verklaart over de nodige rechten te beschikken om de desbetreffende advertentie te mogen publiceren en verklaart eveneens dat de publicatie in geen geval strijdig is met de wetgeving, reglementen en rechten van derden. Bijgevolg zal de adverteerder de uitgever en de derden vrijwaren tegen elke schade toegebracht door de advertentie. De uitgever heeft het recht om de adverteerder in tussenkomst op te roepen in ieder geding ingeleid ten gevolge van de publicatie van een advertentie. De kosten veroorzaakt door het geding zullen ten laste van de adverteerder worden gelegd. De adverteerder vergoedt aan de uitgever elk bedrag (hoofdsom, intresten en kosten) waartoe de uitgever zou veroordeeld worden uit hoofde van schadevergoeding wegens de schade toegebracht door een advertentie, en dit zelfs indien de adverteerder in het geding niet tussenkomt.

2.3 De rechten bepaald in de wet dd. 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten waarover een partij zou beschikken op advertentietekeningen, op lay-out of op andere composities worden in geen geval aan de andere partij overgedragen door de uitvoering van het reclameorder of de betaling ervan. Buiten wat overeengekomen is, mogen de partijen geen gebruik maken van de composities.

2.4 Indien een gerechtelijke beslissing een publicatie (verbeterde tekst, vonnis, recht op antwoord of andere) beveelt, is de adverteerder gehouden om de kosten van de bevolen publicatie te vergoeden aan de op de datum van publicatie geldende tarieven.

2.5 Behoudens het geval waarin de publicatie van een recht op antwoord door een gerechtelijke beslissing wordt bevolen, heeft de uitgever het recht om te beslissen of aan een verzoek tot publicatie van een recht op antwoord gevolg wordt gegeven. In geval van publicatie van het recht op antwoord is de adverteerder ertoe gehouden de kosten van de publicatie te vergoeden aan de op de datum van de publicatie geldende tarieven.

3. WEIGERINGSRECHT

De uitgever behoudt zich het recht voor de inlassing van een advertentie te schorsen, stop te zetten of te weigeren, ongeacht het feit dat de bestelling reeds aanvaard werd of dat de advertentie reeds eerder verschenen is. Dergelijke schorsing, stopzetting of weigering van de bestelling geeft geen aanleiding tot een andere vergoeding dan het terugbetalen van de prijs van de advertentie wanneer deze vooraf werd betaald.

4. MATERIAAL

4.1 Het materiaal dat door de adverteerder geleverd wordt, moet afgewerkt zijn en beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld voor de gebruikte manier van drukken en van zetten.

4.2 Het materiaal moet aan de uitgever worden geleverd binnen de termijnen in de tarieven bepaald.

4.3 De uitgever heeft het recht materiaal te weigeren dat niet zou overeenstemmen met de technische of esthetische kwaliteitsvereisten.

4.4 Vergissingen en tekortkomingen die het gevolg zijn van onvolledig, ondeugdelijk, niet-conform of buiten de in de tarieven bepaalde termijnen bezorgd materiaal kunnen geen aanleiding geven tot prijsvermindering of herinlassing.

4.5 Wanneer de adverteerder materiaal levert dat niet conform is aan de technische specificaties van het drukprocédé, zullen de bijkomende realisatie-, compositie- en opmaakkosten aan de adverteerder worden gefactureerd.

4.6 De uitgever kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten die in het advertentiemateriaal zouden staan, wanneer dit materiaal vóór het drukken door de adverteerder goedgekeurd werd of wanneer het materiaal mondeling, per telefoon, per fax, of via een ander elektronisch overbrengingsmiddel doorgegeven werd, of wanneer het materiaal onvolledig, onduidelijk geschreven of slecht opgesteld voorkomt.

4.7 De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of beschadiging van materiaal geleverd in het kader van de uitvoering van een reclame-order.

5. PRIJS

Onze prijzen voor onze advertenties worden berekend op basis van formatenvan pagina’s. Met een aangetekend schrijven kan het contract opgezegd worden. Het overeengekomen tarief zal dan pro-rata berekend worden.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Het saldo van de factuur is opeisbaar 30 dagen na het verschijnen van de reclame.

6.2 Het opmaken of het aanvaarden van wissels impliceert geen rechtsvernieuwing. De facturen zijn betaalbaar ter maatschappelijke zetel van de uitgever, net en zonder disconto. Wisselbrieven worden niet aanvaard, behalve uitdrukkelijk akkoord tussen partijen. Alle tegenwoordige en toekomstige belastingen en taksen zijn voor rekening van de adverteerder.

6.3 Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum is de uitgever gerechtigd de publicatie van de betrokken advertentie te schorsen en reeds gegeven of toekomstige orders stop te zetten, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van al zijn rechten.

6.4 De facturen die op de vervaldatum onbetaald blijven, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% ten titel van schadebeding met een minimum van 50 €, evenals met nalatigheidsintresten aan 1% per begonnen maand.

6.5 Agentschappen en andere tussenpersonen van adverteerders verbinden zich absoluut tot betaling van de facturen. Zij zijn solidair aansprakelijk voor de betaling van de advertenties die zij zouden hebben aangebracht, zelfs wanneer de factuur op naam van de adverteerder of van een derde is opgesteld.

6.6 De klant heeft, na ondertekening van het contract, een bedenktijd van 7 werkdagen.

7. KLACHTEN

7.1 Proefdruk wordt voorgelegd na opmaak van de advertentie. Elke wijziging van de alg. vwn. die nadelig zijn voor de klant zullen niet van toepassing zijn op de
lopende overeenkomst.

7.2 De klachten betreffende het inlassen van advertenties moeten schriftelijk naar Themamedia nv worden gericht, en dit binnen de 7 dagen na verschijning van de advertentie. De ondernemer ontvangt antwoord binnen de 10 dagen na indienen van de klacht.

7.3 Een klacht is niet ontvankelijk:
* wanneer de adverteerder het ontwerp of de drukproef van de aldus verschenen
advertentie vooraf heeft goedgekeurd
* wanneer het order mondeling, per telefoon, per fax of via een ander elektronisch
overbrengingsmiddel werd overgedragen
* wanneer de vervallen prijs van de advertentie onbetaald blijft.

7.4 Grove fouten, drukfouten, de slechte kwaliteit van reconstructie van tekst of afbeelding geven geen aanleiding tot prijsvermindering, schadevergoeding of herinlassing. Elke fout die niet kan worden toegewezen aan overmacht, dient tot vergoeding te kunnen leiden.

7.5 Klachten met betrekking tot de facturatie moeten op straffe van onontvankelijkheid schriftelijk aan Themamedia nv worden gericht, en dit binnen de tien dagen na factuurdatum.

7.6 In geen geval kan het stilzwijgen van de uitgever na ontvangst van een klacht als aanvaarding van de inhoud van de klacht worden geïnterpreteerd.

7.7 De eventuele aansprakelijkheid van de uitgever ten opzichte van de adverteerder is beperkt tot de prijs van de advertentie, wat de oorzaak of de grond van de klacht ook mag zijn. Indien de aansprakelijkheid van de uitgever is aangevoerd omwille van een fout in een advertentie, kan de uitgever de adverteerder volledig schadeloos stellen door de betrokken advertentie op zijn kosten opnieuw in te lassen, behalve indien de adverteerder zou bewijzen dat zulke herinlassing geen zin heeft. Enkel indien een geval van schade die hoger ligt dan de prijs, moet de ondernemer ook deze schade kunnen verhalen.

8. OVERMACHT

Alle omstandigheden waaronder staking, overstroming, brand en dergelijke zullen als overmacht worden beschouwd van zodra zij de inlassing van een advertentie
beletten of vertragen. Het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van dergelijke omstandigheden moet de uitgever niet bewijzen. In dergelijke geval wordt de uitgever ontslagen van elke verplichting of schadeloosstelling.

9. OPLAGE EN V.U.

Attest van oplage kan steeds opgevraagd worden.
Verantwoordelijke uitgever:
Themamedia nv, Vaartdijk 3/402, 3018 Leuven (Wijgmaal).

10. BEVOEGDHEID

Voor elk geschil is de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de bedrijfszetel exclusief bevoegd.

11. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

11.1 Er kunnen door Themamedia nv persoonsgegevens verwerkt worden. De klant erkent dat dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de diensten. Deze persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld met alle partijen die redelijkerwijze betrokken kunnen zijn bij de vervulling van bovenstaande doeleinden.
Deze kunnen overgedragen worden naar landen buiten de EU. De klant begrijpt dat dit kan impliceren dat de persoonsgegevens minder bescherming kunnen genieten dan wat het geval is onder de Verordening (EU) 2016/679. In de mate dat dergelijke toestemming vereist zou zijn, verklaart de klant zich evenwel akkoord met dergelijke doorgifte voor bovenvermelde doeleinden. De persoonsgegevens zullen worden bewaard tot de verjaringstermijn van enige vordering voortvloeiend uit of gebaseerd op de uitvoering van de diensten door Themamedia nv, is verstreken. De klant wordt hierbij geïnformeerd over het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te bekijken en te wijzigen, om bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, de toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan; om de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde Themamedia nv, Vaartdijk 3 bus 402 te 3018 Leuven, te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Indien Themamedia nv een functionaris voor gegevensbescherming aanduidt, zal de klant op de hoogte worden gesteld van diens contactgegevens. Indien Themamedia nv zou optreden als verwerker voor de klant, zal er tussen partijen een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten.

11.2 In elk geval is de aansprakelijkheid van Themamedia nv beperkt tot de diensten die tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Tenzij indien anders zou zijn bepaald, kan Themamedia nv dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of beveiliging van de communicaties of gegevensbanken van de klant. De klant zal Themamedia nv schadeloos stellen voor alle schade, vorderingen en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortkomen uit enige communicatie en/of gegevensbank van de klant, met inbegrip van doch niet beperkt tot de website, applicaties of sociale media die toebehoren aan, verband houden met of beheerd worden door de klant.

Themamedia nv

Vaartdijk 3/402
3018 Leuven (Wijgmaal)

+32 16 49 82 60
info@primetime.be
www.primetime.be

BE 0891 510 766
RPR Leuven

ING
BE42 3630 1856 7254
BIC BBRUBEBB

BNP Paribas
BE48 0015 6638 7827
BIC GEBABEBB