Primetime Communication Group > Verkoopsvoorwaarden Winefair
PT

Verkoopsvoorwaarden Winefair bvba

 1. INRICHTER

Winefair wordt ingericht door WF bvba BE 0655.976.554, genoemd de organisator met maatschappelijke zetel gevestigd te 3018 Wijgmaal, Campus Remy – Vaartdijk 3 bus 402.

 1. STANDPLAATSVERGOEDING

De vergoedingen per gekozen ruimte en extra opties zijn weergegeven in de tarieffiche.

 1. INSCHRIJVING

3.1 DEELNEMERS

Elke fabrikant of producent of zijn algemeen agent of kleinhandelaar, fysische of rechtspersoon, handelaar die zijn wens tot deelname aan het event te kennen heeft gegeven door zijn aanvraag tot deelname in te dienen bij de organisator kunnen tot de beurs worden toegelaten. Andere ondernemingen, instellingen, instanties en verenigingen kunnen tot deelname worden toegelaten onder nader vast te stellen voorwaarden. De organisator zal de exposanten in geen enkel geval exclusiviteit van bepaalde soorten van producten of artikelen kunnen garanderen. Of het staat expliciet vermeldt op de overeenkomst geschreven door de organisatie.

3.2 INSCHRIJVING

De vraag tot deelname dient uitsluitend te geschieden op het inschrijvingsformulier ‘aanvraag tot deelname’ dat door de organisator is opgesteld. Andere formulieren worden niet in aanmerking genomen. De aanvrager dient duidelijk alle op dit inschrijvingsformulier gevraagde gegevens in te vullen. Indien de aanvrager voorwaarden toevoegt aan zijn aanvraag tot deelname maken deze voorwaarden geen deel uit van het contractuele kader tussen de organisator en de aanvrager betreffende zijn aanvraag tot deelname en zijn eventuele deelname aan de beurs. Om geldig te zijn moet elke afwijking van het beursreglement schriftelijk aangevraagd worden en door de organisator ondertekend zijn overeengekomen.

3.3 AANVAARDING

De indiening van het inschrijvingsformulier ‘aanvraag tot deelname’ door de aanvrager vormt een bindend en onherroepelijk aanbod van zijn kant om deel te nemen aan het evenement onder de voorwaarden die vermeld zijn in de tarieffiche en elk ander contractueel document met betrekking tot het evenement dat hem aan de organisator bindt. Indien de aanvraag tot deelname aanvaard wordt, is de aanvrager hierna genoemd de exposant, verplicht de hem toegewezen stand of plaats in de wijnbeurs in te nemen op de beursdagen en openingsuren tot de definitieve sluiting. De aanvaarding met bevestiging van de aanvraag tot deelname en de toegestane te exposeren producten worden schriftelijk door de organisator ter kennis gebracht van de exposant. Andere contacten en of briefwisselingen tussen de organisator en de aanvrager kunnen in geen enkel geval als aanvaarding tot deelname beschouwd worden. De organisator is slechts gebonden nadat het volledige bedrag op zijn rekening is gecrediteerd. De aanvaarding doet geen recht ontstaan op deelname met hieraan verbonden een bepaalde locatie aan een evenement in de toekomst.

3.4 GEBRUIK VAN DE STAND

De exposant of een afgevaardigde dient steeds aanwezig te zijn tijdens de opbouw en de afbraak van de stand, dit geldt ook voor de openingsuren tijdens de beurs. De organisator en zijn personeel, de eigenaar van het gebouw en zijn gemachtigden hebben te allen tijden toegang op de gehuurde ruimte van de exposant.

3.5 PERSONEEL

Elke exposant die één of meer werknemers tewerkstelt tijdens de duur van de beurs met inbegrip van opbouw- en afbraakdagen moet in orde zijn met alle sociale wetgevingen en deze naleven. De exposant moet zijn tewerkgesteld personeel en het personeel van eventuele onderaannemers verzekeren tegen arbeidsongevallen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de exposant zijn wettelijke verplichtingen niet na komt ten opzichte van zijn tewerkgesteld personeel. De organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij eender welk arbeidsongeval waarvan het tewerkgesteld personeel van de exposant slachtoffer is.

3.6 TOESTAND STANDPLAATS

De standen dienen op de toegewezen plaats te worden opgebouwd, in de toestand waarin deze zich bevindt. Het is ten strengste verboden hechtingsmaterialen, haken e.a. alsmede beschilderingen aan te brengen tegen de wanden, vloeren, spanten of de plafonds van het gebouw. Men is verplicht een plasticfolie als basis aan te brengen alvorens men een substantie stort die vocht inhoudt. De exposant is verantwoordelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan de gebouwen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen de afmetingen van het grondplan afkomstig van de exploitant van het tentoonstellingsgebouw en de werkelijke afmetingen van het tentoonstellingsgebouw. Alle fouten of gebreken van een standplaats moeten voor de start van de opbouw met de organisator vastgesteld worden. Bij gebreke van een vaststelling zal elke beschadiging van de standplaats nadat de exposant zijn stand heeft afgebroken geacht worden door de exposant te zijn veroorzaakt waarvoor alleen de exposant aansprakelijk is voor deze beschadigingen. De herstellingskosten zijn voor rekening van de exposant.

3.7 AFWERKING STANDPLAATS

De exposant zal rekening moeten houden en ertoe bijdragen tot het hoge kwaliteitsniveau van het event door de afwerking en de kwaliteit van de eigen stand. De exposanten mogen geen gebruik maken van de wanden van de aangrenzende standen. Geen enkel deel van de stand of ander voorwerp mag buiten de aangewezen standruimte uitsteken. De toegang tot blusapparatuur, brandbestrijdingsmiddelen, technische installaties en de nooduitgangen moet gevrijwaard blijven. Alle aansluitingen, installaties en werktuigmachines dienen te voldoen aan de geldende en wettelijke voorschriften. Aansluitingen op de technische infrastructuur dienen aangevraagd te worden aan de organisator. Alle aansluitingspunten i.v.m. elektriciteit, wateraanvoer en –afvoer, telefoon e.a. dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. De wandelgangen moeten steeds vrijgehouden worden. Het aanbrengen van publiciteitsmateriaal e.a. boven de wandelgangen of andere ruimtes die niet gehuurd zijn door de exposant kan uitsluitend mits te voldoen aan de voorwaarden en de schriftelijke toestemming van de organisator.

3.8 VERGUNNINGEN, TAKSEN EN RECHTEN

De exposanten dienen zich te houden aan de wettelijke voorschriften inzake belastingen, rechten en taksen, auteursrechten (Sabam & Billijke vergoeding m.b.t. achtergrondmuziek op hun standen) accijnzen, vergunningen alsook aan alle fiscale bepalingen aangaande douane. Wanneer om welke redenen ook, de organisator verplicht wordt tot enige betaling hieromtrent, zal hij zonder enige formaliteit deze sommen kunnen verhalen op de exposant. De exposanten verlenen de organisator het recht om alle foto-en filmmateriaal genomen tijdens de opbouw- en afbraakdagen alsook tijdens de openingsuren van het event te gebruiken voor de organisator zijn promotionele doeleinden zonder enig verhaal op enige schadevergoeding.

3.9 ROOKVERBOD

Het rookverbod geldt algemeen, de exposant moet waken over de naleving van dit verbod op zijn stand.

3.10 BRANDVEILIGHEID

De exposant dient alle richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdende reglementeringen voor de bescherming tegen brand -en paniekrisico strikt na te leven: snelblusapparaten op de stand, geen brandstof of batterijen in voertuigen, geen verwarmings- of kooktoestellen met alcohol, petroleum of gas in flessen of tanks binnen de muren van het gebouw, geen ballonnetjes met giftig of brandbaar gas, geen open vuren, enkel onbrandbare of goedgekeurd weinig ontvlambaar materiaal voor de constructie van de stand die aan de geldende voorschriften inzake brandweer, veiligheid en arbeidsbescherming beantwoorden. De inritten van hoofdingang en parkings, alsook de brandgangen rondom het tentoonstellingsgebouw dienen zonder belemmeringen bereikbaar te zijn en mogen in geen geval afgesloten worden. Zonder meer dienen in het gebouw alle nooduitgangen, brandmelders en blustoestellen rechtstreeks en zonder hindernissen bereikbaar zijn. Eventuele beslissingen van bevoegde overheden zijn van toepassing en bindend. Alle warmtebronnen met naakte vlam en alle verbrandingsapparaten zoals ovens, kachels, verwarmingsapparaten, enz. alsook hun convectieschouwen moeten thermisch geïsoleerd worden van alle naburige materialen (vloeren, muren, wanden, plafonds, meubelen, enz….). Het gebruik van vuurschermen en van vloerplaten is verplicht. De warmtebronnen moeten geplaatst worden op een vloer van onbrandbaar materiaal met een minimale afstand van 2 meter tegenover andere standen en tegenover wandelgangen. Er mogen niet meer dan 3 apparaten per 12m2 worden voorzien. Er moeten alle nodige maatregelen worden getroffen om het publiek uit de onmiddellijke omgeving van deze haarden weg te houden. Er moet een brandblusapparaat met 6 kg AB poeder in de onmiddellijke nabijheid van elke haard worden aangebracht.

 1. STANDSUITBATING

4.1 PUBLICITEIT

De exposant dient alle wetten en reglementen na te leven inzonderheid de wetten op de handelspraktijken en de economische wetten. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overtredingen terzake. In geen geval kan de organisator verantwoordelijk gesteld worden voor daden van oneerlijke concurrentie tijdens de beurs. De exposant mag alleen in zijn stand publiciteit voeren voor de door hem ingeschreven producten bij de aanvraag tot deelname welke schriftelijk aanvaard zijn door de organisator. Het is ten strengste verboden:

 • Buiten zijn stand en ook op de terreinen en parkingen rond de expositieruimte publiciteit te voeren, monsters, circulaires, pamfletten, reclamefolders of -flyers uit te delen, tombola’s of kansspelen in te richten, buiten zijn stand bezoekers aan te spreken of aan te klampen
 • Eender welke demonstratie te houden om bezoekers naar zijn stand te lokken welke hinderlijk is voor de omstaande exposanten of voor de bezoekers
 • T.V. toestellen, radio’s, videotoestellen of micro’s en alle andere audiovisuele apparatuur die hinderlijk zijn voor de omstaande exposanten of voor de bezoekers –
 • Publiciteit te voeren die naar het oordeel van de organisator de goede faam van de beurs het event zou kunnen schaden
 • Andere artikelen en/of diensten te exposeren, te verkopen of daarvoor reclame te maken in welke vorm ook dan die welke vermeld zijn op de ‘aanvraag tot deelname’ welke schriftelijk aanvaard zij door de organisator en die op de op eerste aanzegging van de organisator onmiddellijk diene verwijderd te worden. Bij eventuele betwistingen ook bij alle hier niet genoemde mogelijkheden zal de exposant zich zonder verhaal schikken naar de richtlijnen van de organisator

4.2 ONDERHOUD-SCHOONMAAK

De stands dienen steeds zuiver te zijn, zij moeten dagelijks gekuist worden na de sluitingsuren van de beurs. Het groot vuil dient in de hiertoe opgestelde container gedeponeerd te worden. De wandelgangen worden dagelijks door een schoonmaakdienst verzekerd na de sluitingsuren van het event.

4.3 ONTVANGST

De organisator en zijn tewerkgesteld personeel alsook de uitbater en zijn personeel van het gebouw zijn niet gelast met de ontvangst van de toegekomen goederen. De exposant draagt op zijn eigen risico zorg voor de levering van zijn goederen.

4.4 AANWEZIGHEID

Tijdens de openingsuren van het event dient de stand bestendig open, verlicht en bemand te zijn, bij gebreke kan de organisator de stand openen en verlichten op risico en kosten van de exposant.

4.5 HORECA EN CATERING

Alleen WF bvba en de door haar aangestelde concessiehouder beschikt over het alleenrecht voor de verkoop van alle dranken en spijzen voor onmiddellijke consumptie in alle tentoonstellingsruimten.

 1. VERZEKERINGEN

De exposanten zijn verplicht de tentoongestelde goederen en materialen te verzekeren tegen brand. Verzekeringen tegen welk ander risico dan ook, zijn niet inbegrepen bij inschrijving. De deelnemende exposanten zien formeel en ondubbelzinnig af van elk verhaal bij diefstal, ongeval of schade tegen de organisator, zijn aangestelden en de exploitant van het tentoonstellingsgebouw in de meest brede zin van het woord, tijdens de duur van de beurs met inbegrip van de opbouw -en afbraakdagen noch voor schade ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van het tentoonstellingsgebouw of door andere van het tentoonstellingsgebouw. Elke exposant dient zich te verzekeren voor ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’, deze verzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid van de exposanten tijdens hun deelname aan beurzen. De exposant is verantwoordelijk voor elk ongeval dat kan gebeuren met betrekking tot zijn producten, materialen, toestellen e.a. die worden geëxposeerd of als gevolg van demonstraties van de apparatuur e.a. die hij hanteert zonder dat de organisator op de één of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld. De exposant verplicht zich om de organisator schadeloos te stellen voor elke vraag voor schadevergoeding van de organisator die verband houdt met een ongeval.

 1. TOEGANG

6.1. TOEGANGSBADGES

De exposant kan voor zichzelf en zijn personeel bestendige toegangsbadges bekomen met een verantwoord maximum van 4 stuks per stand via de bijgevoegde bon. Deze badges dienen als bewijs van toegang tot het complex tijdens de openingsuren van het event voor het publiek. De toegangsbadges mogen niet aan bezoekers gegeven worden om tijdens de openingsuren de beurs te bezoeken, bij elke overtreding dient de badge onmiddellijk afgestaan te worden aan het door de organisator tewerkgesteld personeel.

6.2. PARKING

Het parkeren geschiedt op eigen risico. De verplichte rijrichting dient strikt nageleefd te worden, de toegangswegen moeten bestendig vrij blijven voor de brandweer en toelevering. De exposant ontslaat de organisator van elke verantwoordelijkheid wanneer deze om veiligheids- of organisatorische redenen verplicht is tot de verplaatsing van voertuigen, aanhangers e.a. over te gaan. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de exposant of de eigenaars van de voertuigen, aanhangers e.a. Het is uitdrukkelijk verboden om de toegangspoorten en-deuren alsook de toegangswegen te blokkeren.

 1. BETALINGEN

7.1 WIJZE VAN BETALINGEN

De verschuldigde bedragen die de exposant verschuldigd is door zijn deelname aan de beurs dienen als volgt betaald te worden:

 • De facturering van een voorschot zodra de ingediende aanvraag tot deelname door de organisator is aanvaard. De reservering van de door de exposant gevraagde standplaats is pas definitief na betaling van het voorschot en na betaling van het saldo
 • De facturering van het saldo van alle verschuldigde bedragen dient uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van het event gestort te worden
 • Bij aanvraag tot deelname minder dan 30 dagen voor de officiële openingsdatum van de beurs zal de organisator bij de aanvaarding tot deelname alle verschuldigde bedragen in één keer factureren
 • De betalingen dienen te geschieden in euro’s per overschrijving op de facturatie vermelde bankrekening van de organisator

7.2 BEZWAREN

De algemene verkoopsvoorwaarden staan vermeld op de achterzijde van elke factuur. Elk bezwaar moet binnen acht dagen na de datum van de facturering aangetekend ingediend worden op de maatschappelijke zetel van de organisator. Elk bezwaar heft de verplichting van de exposant niet op om de andere facturen te betalen of zijn verplichtingen aan de organisator op te schorten.

7.3 LATE BETALINGEN

Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een verwijlintrest tegen de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. Het bedrag van de factuur zal daarenboven ten titel van forfaitaire en onherroepelijk beding verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 270,00 (excl. btw) zelfs wanneer de tekortkoming gedeeltelijk is. Alle kosten van invordering bij gebreke van betaling, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van de juridische dienst van de organisator en kosten door de organisator te maken teneinde tot invordering van het verschuldigde te geraken zijn ten laste van de exposant. Late betalingen leiden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot verval van het recht op de toegewezen locatie hierdoor kan de organisator terug vrij over de locatie beschikken en deze opnieuw verhuren aan een andere exposant of kandidaat aanvrager. De organisator is tevens gerechtigd de uitvoering op te schorten van alle verplichtingen die de organisator zou kunnen hebben tegenover de exposant die een factuur verzuimt te betalen, dit voorbehouden recht kan worden uitgeoefend door de eenvoudige vaststelling van het betalingsverzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien leidt de late betaling op de betalingsdatum van elke factuur ook tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen die de exposant aan de organisator verschuldigd is, zelfs op latere vervaldagen.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

8.1 ALGEMEEN

De exposant is vanaf ondertekening met zijn ‘aanvraag tot deelname’ gehouden de bepalingen van deze overeenkomst en zijn deelname voorwaarden na te leven. De organisator is slechts gehouden tot naleving van de bepalingen van deze overeenkomst en zijn deelname voorwaarden nadat de exposant de bepalingen inzake wijze van betalingen heeft nageleefd.

8.2 AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR

De deelnemende exposanten ontslaan zijn personeel, zijn aangestelden en medewerkers formeel en ondubbelzinnig voor gelijk welke schade die wordt veroorzaakt door hun fout, of door een gebrek in hun materiaal, door nalatigheid, door missing of de slechte staat en opstelling van de installaties of goederen e.a. en dit zowel gedurende de opbouwdagen, de beursdagen en de afbraakdagen.

8.3 AANSPRAKELIJKHEID EXPOSANT

Door deel te nemen erkent de exposant de ‘deelnamevoorwaarden’ en het ‘reglement’ te kennen en na te leven. De exposant is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen gelijk welke schade of ongeval welke wordt toegebracht aan de organisator, zijn personeel, zijn aangestelden en medewerkers of aan andere exposanten, aan de bezoekers e.a., alsook aan het tentoonstellingsgebouw veroorzaakt door hemzelf zijn tewerkgesteld personeel en ook zijn personeel in onderaanneming, zijn materialen en of tentoongestelde producten. De exposant is zelf verantwoordelijk voor de risico’s van beschadiging, vernietiging of diefstal van zijn tentoongestelde producten, zijn materialen en de inrichting van zijn stand tijdens de duur van de beurs, de opbouwen afbraakdagen inbegrepen.

8.4 UITSTEL- WIJZIGING

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de data en het uur van opening of sluiting te wijzigen en- of in te korten indien dit organisatorisch verantwoord is zonder gehouden te zijn tot schadeloosstelling van de exposant noch op teruggave van de betaalde bedragen.

8.5 ANNULATIE

Indien de organisator besluit het event niet te organiseren of een zone van het event besluit te schrappen omwille van willekeurige redenen en niet door overmacht worden de reeds ontvangen voorschotten en of facturen aan de exposanten terugbetaald onder aftrek van de vaste kosten (exclusief btw) zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding om welke reden dan ook.

8.6 OVERMACHT

Indien onvoorziene politieke of economische gebeurtenissen, gevallen van overmacht, brand, natuurrampen, beslissingen met betrekking tot het event door de exploitant of eigenaar van het tentoonstellingsgebouw e.a. het gebruik van de locatie onmogelijk maken, belemmeren of tot een voortijdige sluiting noodzaken, kunnen de exposanten geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van de betaalde sommen.

8.7 HINDER

Geen verhaal zal tegen de organisator uitgeoefend kunnen worden in geval van plots of door overmacht uitvallen van tijdelijke installaties, vaste installaties, materieel en uitrusting waaronder de verwarming, water-, gas- of electriciteitdistributie, telefoon-, internet-, licht-, omroep-, brandveiligheids- en geluidsinstallaties. De organisator zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor de hinder of schade veroorzaakt door bovenvermelde distributie of installatie, welke de oorzaak ook moge zijn.

8.8 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

De exposant zal zich schikken naar de beslissingen van de organisator en van de eigenaar van het tentoonstellingsgebouw voor alle gevallen niet voorzien in de ‘deelname voorwaarden’ en de tarieffiche. Iedere afwijking van de ‘deelname voorwaarden’ en van de tarieffiche dient het voorwerp uit te maken van een schriftelijke en ondertekende bevestiging van de organisator gericht aan de exposant.

8.9 CONTRACT

Alle beschreven voorwaarden van de ‘deelname voorwaarden’, met zijn rechten en plichten maken samen met de tarieffiche deel uit van de ‘aanvraag tot deelname aan de beurs’ die door elke aanvrager wordt ondertekend en welke als contract tussen de organisator en de kandidaat-exposant dient beschouwd te worden. Door het ondertekenen van de ‘aanvraag tot deelname’ wordt iedere aanvrager geacht bekend te zijn met de ‘deelname voorwaarden’ en de tarieffiche en gaat de aanvrager akkoord met de inhoud ervan.

8.10 SLOTBEPALING

De organisator heeft het recht om tegen de exposant die handelt tegen de beschreven voorwaarden van de ‘deelname voorwaarden’ en de tarieffiche of die door namens de organisator verstrekte aanwijzing niet opvolgt, zonder een ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst volgende maatregelen te nemen: de betrokken exposant met onmiddellijke ingang van de beurs te verwijderen en de verdere toegang tot de beurs te weigeren, zijn stand te doen sluiten en/ of ontruimen op uitsluitende kosten van de exposant zonder recht op eender welke schadevergoeding. Naast de verwijdering van de exposant is de organisator gerechtigd een vergoeding van de exposant te eisen voor de indirecte schade en/of de morele schade betreffende de aantasting van de goede naam en imago van de organisator of van de beurs.

 1. BETWISTINGEN

Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven in België.

 1. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
 • Er kunnen door WF bvba persoonsgegevens verwerkt worden. De klant erkent dat dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de diensten. Deze persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld met alle partijen die redelijkerwijze betrok- ken kunnen zijn bij de vervulling van bovenstaande doeleinden. Deze kunnen overgedragen worden naar landen buiten de EU. De klant begrijpt dat dit kan impliceren dat de persoonsgegevens minder bescherming kunnen genieten dan wat het geval is onder de Verordening (EU) 2016/679. In de mate dat dergelijke toestemming vereist zou zijn, verklaart de klant zich evenwel akkoord met dergelijke doorgifte voor bovenvermelde doeleinden. De persoonsgegevens zullen worden bewaard tot de verjaringstermijn van enige vordering voortvloeiend uit of gebaseerd op de uitvoering van de diensten door WF bvba, is verstreken. De klant wordt hierbij geïnformeerd over het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te bekijken en te wijzigen, om bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, de toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan; om de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde WF bvba, Vaartdijk 3 bus 402 te 3018 Leuven, te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Indien WF bvba een functionaris voor gegevensbescherming aanduidt, zal de klant op de hoogte worden gesteld van diens contactgegevens. Indien WF bvba zou optreden als verwerker voor de klant, zal er tussen partijen een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten.
 • In elk geval is de aansprakelijkheid van WF bvba beperkt tot de diensten die tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Tenzij indien anders zou zijn bepaald, kan WF bvba dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of beveiliging van de communicaties of gegevensbanken van de klant. De klant zal WF bvba schadeloos stellen voor alle schade, vorderingen en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortkomen uit enige communicatie en/of gegevensbank van de klant, met inbegrip van doch niet beperkt tot de website, applicaties of sociale media die toebehoren aan, verband houden met of beheerd worden door de klant.